Vi bygger stadsnät för framtidens kommunikation

Öckerö Fastighets AB har fått i uppdrag av Öckerö kommun att bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Därför skapades affärsområdet Öckerö Nät som nu bygger ett helt öppet stadsnät av fiberoptik. Alla i hela Öckerö kommun kommer att få möjlighet att ansluta sig till det supersnabba bredbandsnätet.

Att ansluta en fastighet till ett nät med fiberoptik är snart lika självklart som att ansluta den till el- och vattennätet.  Vi är övertygade om att behovet av snabb och säker uppkoppling kommer att öka i framtiden, inte minst för oss som bor på öarna. Alla har rätt till en väl fungerande anslutning till internet.

Bolagets vision 
Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur. 

Affärsideér
Inom affärsområdet Öckerö nät ska koncernen: 
bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Öckerö kommun 

erbjuda framtidsäkra fiberanslutningar till privata villakunder, fastighetsägare, företag och operatörer 

ge våra kunder tillgång till ett marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud

Inom affärsområdet lokaler ska koncernen: 
bygga, äga och förvalta såväl kommunala som kommersiella lokaler i Öckerö kommun 

skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt, energisnålt och miljömässigt hållbart 

sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning.

Inom affärsområdet bostäder ska koncernen: 
främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder 

verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt genom en bra och framsynt avfallshantering 

på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av kommunen och som behöver speciellt stöd för sitt boende 

Värdegrunder
Vi har tillsammans kommit fram till tre värdeord som symboliserar hur vi ska bidra till våra kollegor, kunder och ägare: 

Glädje, Engagemang & Respekt 

Senast uppdaterad: